Chlorantraniliprole: Thuốc tác động tiếp xúc, côn trùng ngừng ăn, chết nhanh, thuộc nhóm độc III (WHO).

Thuốc có đơn hoạt chất Chlorantraniliprole: Dupont Prevathon 0.4GR dùng trừ sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, sâu đục thân trên lúa. Dupont Prevathon 5SC dùng trừ dòi đục als trên cà chau, dưa hấu; sâu xanh sọc trắng trên dưa hấu, sâu xanh da láng, sâu đục quả trên đậu tương, hành; sâu cuốn lá, sâu đục thân trên lúa; sâu tơ trên bắp cải; sâu xanh trên cà chau, bọ nhảy trên rau cải thìa, sâu khaong trên lạc. Dupont Prevathon 35WG dùng trừ sâu tơ, bọ nhảy trên bắp cải; sâu cuốn lá,sâu đục thân,sâu đục bẹ trên lúa.

Dupont Prevathon 5SC

Dupont Prevathon 5SC

Thuốc hỗn hợp Chlorantraniliprole với hoạt chất khác:

Chlorantraniliprole 5g/kg (20%), (100g/l) + 10g/kg (20%), (200g/l) Thiamethoxam:

Virtako 1.5GR dùng trừ sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân, dòi đục lá trên lúa. Virtako 40WG dùng trừu rầy lưng trắng, rệp trên ngô, sâu cuốn lá,sâu đục thân, rầy nâu trên lúa; sâu đục thân trên ngô; nhện lông nhung trên nhãn. Virtako 300SC dùng trừ bọ nhảy trên rau cải, rệp trên cà chua, sâu xám trên khoai tây.

Virtako 300SC

Virtako 300SC

Chlorantraniliprole 100g/l + Lambda-cyhalothrin 50g/l: Ampligo 150ZC  dùng trừ sâu cuốn lá trên lúa; sâu xanh, sâu đục quả trên đậu tương.

Flubendiamide:

Thuốc có đơn hoạt chất Flubendiamide: Takumi 20WG dùng trừ sâu tơ trên bắp cải, sâu cuốn lá trên lúa; sâu khang trên lạ.  dùng trừ sâu tơ trên bắp cải, sâu cuốn lá trên lúa.

Takumi-1

Takumi 20SC

Tư vấn nhà nông (Nguồn:Tham khảo)