Đại diện là Diafenthiuron có mặt trên thị trường năm 1990. Thuốc trừ sâu, nhện, có tác động tiếp xúc và vị độc đối với ấu trùng, trưởng thành và dùng trừ trứng. Trong cơ thể động vật, thuốc chuyển hóa thành cacbodiimit, ức chế tổng hợp ATP, ức chế hô hấp của ti thể và kích hoạt quá mức thụ thể octopamin. Phổ tác động rộng, dùng trừ được nhiều loài côn trùng miệng nhai và chích hút trên nhiều loại cây trồng, cây rừng. Dịch hại bị trúng độc, ngừng ăn, chết sau vài ngày, ít độc vớicoion trùng có ích. Thuộc nhóm độc II (WHO).

Thuốc đơn hoạt chất Diafenthiuron: detect 50WP Dùng trừ nhn đỏ trên cam. Fier 250SC, Fier 500WP,Fier 500SC dùng trừ nhện đỏ trên cam. Kyodo 25SC dùng trừ nhện đỏ trên cam, nhện gié trên lúa. Kyodo 50WP dÙNG trừ sâu tơ trên bắp cải. Pegasus 500SC dùng trừ sâu tơ, sâu xanh, sâu ăn lá trên súp lơ, bắp cải; sâ xanh, sâu ăn lá trên cà chua, dưa chuột; sâu đục quả, sâu ăn lá trên bông vải; bọ phấn, rệp, nhện trên cây cảnh; nhện lông nhung trên vải,nhãn. Pesieu 500SC dùng trừ sâ xanh da láng trên lạc; sâu tơ, sâu xanh trên bắp cải. Redmine 500SC dùng trừ nhện lông nhung trên vải. Sun-fen 500SC dùng trừ sâu tơ trên bắp cải.

Pesieu 500SC

Pesieu 500SC

Thuốc hỗn hợp Diafenthiuron với hoạt chất khác:

Diafenthiuron 500g/kg + Indoxacarb 50g/kg: Vangiakhen 550SC dùng trừ sâu tơ trên bắp cải.

Vangiakhen 550SC

Vangiakhen 550SC

Tư vấn nhà nông (Nguồn:Tham khảo)

Album Ảnh