Pheromon (bắt nguồn từ chữ pherein- truyền đi và hormon - kích thích) là những chất bay hơi do cơ thể sinh vật tiết ra hay được tổng hợp có khả năng tác động đến sinh lý hay hành vi của các cá thể khác cùng loài, bắt chúng đi chuyển về nguồn phát ra những chất dẫn dụ đó.

Read more