Chlorantraniliprole: Thuốc tác động tiếp xúc, côn trùng ngừng ăn, chết nhanh, thuộc nhóm độc III (WHO).

Read more