Chất triệt sản côn trùng là những chất có khả năng gây triệt sản để loại dùng trừ sự sinh sản của côn trùng. Chất triệt sản có thể xâm nhập vào cơ thể côn trùng qua con đường tiếp xúc hoặc vị độc và hiệu lực thể hiện là: 

 -Làm giảm lượng trứng và lượng tinh trùng; gây chết trứng và tinh trùng của côn trùng.

-Làm chết hay gây thiệt hại cho vật liệu di truyền của tinh trùng và trứng của những con còn sống, hợp tử được hình thành cũng không phát triển được.

Các chất triệt sản có ưu điểm:

- Làm côn trùng mất khả năng sinh sản, nhưng chúng vẫn hiện diện trong quần thể, vẫn cạnh tranh cặp đôi với các cá thể bình thường làm giảm sự thu tinh. Như vậy hiệu lực chất triệt sản còn hơn các chất tiêu diệt.

con trung-2

Côn trùng hại cây

 - Nhiều loại thuốc triệt sản có tính đặc hiệu khá cao, có hiệu quả đối với loài sâu này mà không hiệu quả với loài sâu khác, chỉ tác động đến con cái mà không tác động đến con đực hoặc ngược lại và chỉ thể hiện hiệu quả triệt sản khi dùng đúng vào giai đoạn sinh trưởng của côn trùng mẫn cảm nhất đối với thuốc đó.

Hai hướng sử dụng chất triệt sản phổ biến:

- Triệt sản côn trùng với lượng lớn rồi thả ra tự nhiên. Phương pháp này không nen áp dụng với côn trùng là môi giới truyền bệnh, bởi dễ tăng khả năng chích hút và truyền bệnh.

-Gây triệt sản trong quần thể tự nhiên, bằng cách dùng bả chứa chất triệt sản có hay không chất dẫn dụ hoặc pheromon sinh dục. Các phương pháp khác cũng được sử dụng để tăng hiệu lực chất triệt sản và giảm độ độc với môi trường.

con trung

Chất triệt sản để hạn chế côn trùng gây hại

Các chất triệt sản côn trùng phải đủ an toàn đối với động vật máu nóng và các sinh vật có ích khác. Tuy nhiên việc nghiên cứu tác động của các hóa chất này đối với động vật máu nóng và sinh vật có ích còn bị hạn chế. Mức độ an toàn cao hơn khi dùng để hỗn hợp các chất này với các chất khác và nằm trong hệ thống dùng trừ tổng hợp.

Tư vấn nhà nông (Nguồn:Tham khảo)

Album Ảnh