Một số đặc điểm của nhóm Pyrethroid không este.

Đây là một nhóm mới, nhỏ, rất có triển vọng, có cơ chế tác động đến côn trùng rất giống với các pyrethroid, ngoài ra còn có một số tác động khác.

Một số thuốc nhóm pyrethroid không este.

Etofenprox:

Etofenprox tác động tiếp xúc và vị độc; nhưng không diệt được nhện. Cơ chế tác động giống như các hợp chất pyrethroid (tác động đến hệ thần kinh côn trùng và quấy rối chức năng của nơron bằng sự tương tác với kênh natri). rất an toàn với động vật máu nóng, môi sinh và môi trường. Thuốc thuộc nhóm độc III (WHO).

Thuốc có đơn hoạt chất etofenprox: Noray 30Ec dùng trừ rầy nâu trên lúa. Slavic 10 SC dùng trừ rầy nâu trên lúa. Trebon 10EC dùng trừ rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ trên lúa; rầy xanh,bọ trĩ, bọ xít muỗi trên chè; sâu xanh, sâu khoang trên bông vải, ngô;sâu vẽ bùa; rệp trên vải; bọ xít trên điều. Trebon 20WP dùng trừ rầy nâu trên lúa; bọ xít trên vải, nhãn; rầy xanh trên chè; rầy trên xoài; sâu khaong trên bắp cải. Trebon 30EC dùng trừ rầy nâu, sâu cuốn lastreen lsua; rầy mềm trên bắp cải; rầy xanh trên chè.

trebon 30EC

Trebon 30EC

Thuốc hỗn hợp Etofenprox với hoạt chất khác.

Etofenprox 2% + phenthoate 48%:  dùng trừ bọ xít trên lúa, sâu xanh trên lạc.

VICIDI-M 50ND-M 50ND--crop--btwm

ViCIDI - M 50EC

Silafluofen:

Silafluofen là thuốc trừ sâu phổ rộng, tác động vị độc là chủ yếu, tiếp xúc yếu. Trong cơ thể côn trùng thuốc gây rối loạn sự dẫn truyền xung động trong sợi trục của tế bào thần kinh, ngoài ra thuốc còn có tác động kìm hãm tổng hợp chuỗi nhánh amino acid (ALS hay AHAS), kìm hãm sinh tổng hợp các amino acid valine và isolicine. Thuốc thuộc nhóm độc II (WHO).

Thuốc đơn hoạt chất silafluofen: Silatop 7EW , silatop 20EW dùng trừ rầy nâu trên lúa.

Tư vấn nhà nông (Nguồn: tham khảo)

Album Ảnh